กลุ่มพันธมิตรเพื่อการผลิตเชิงอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง Mekong Sustainable Manufacturing Alliance – การสัมมนาออนไลน์ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

  • March 10, 2022
  • เวลา 14.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

Institute for Sustainable Communities ร่วมกับ ELEVATE และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เสริมสร้างความยั่งยืน และความสามารถในการแข่งขันให้กับโรงงานการผลิตเชิงอุตสาหกรรม โดยร่วมกับภาคเอกชนเพื่อนำมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) มาใช้ กระตุ้นกลไกตลาด และ ผลักดันนวัตกรรมใหม่ ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

กลุ่มพันธมิตรฯ พยายามขับเคลื่อนการนำมาตรฐาน ESG สำหรับโรงงานที่ผลิตเชิงอุตสาหกรรมมาใช้ ในประเทศกัมพูชา ไทย และเวียดนาม การดำเนินงานนี้จะร่วมมือกับโรงงานต่างๆ โดยตรง เพื่อจูงใจให้มีการปรับปรุง ESG เพิ่มขีดความสามารถของผู้ผลิต และเพิ่มการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในการสัมมนาออนไลน์นี้ ISC และ ELEVATE จะอธิบายถึงกิจกรรม และรายการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับโรงงานผลิต ที่จะจัดขึ้นในช่วงเวลา 2 ปีข้างหน้านี้ การสัมมนานี้จะชี้แจงข้อมูลเรื่องตารางเวลาการจัดทำกิจกรรม การฝึกอบรมในอนาคต และรายละเอียดที่จำเป็นสำหรับการเข้าร่วมในโครงการเหล่านี้

การสัมมนาออนไลน์นี้จะแนะนำกลุ่มพันธมิตรฯ ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้:

  • เหตุใด ESG จึงเกี่ยวข้องกับภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
  • จะมีกิจกรรมการสร้างขีดความสามารถทางสังคมและสิ่งแวดล้อมอะไรบ้าง
  • ทำไมคุณควรเข้าร่วมกลุ่มพันธมิตร

  • สำหรับการสัมมนาผ่านเว็บเป็นภาษาอังกฤษ โปรดคลิกที่นี่ (10 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ตามเวลาฮ่องกง)
  • สำหรับการสัมมนาผ่านเว็บเป็นภาษาจีน โปรดคลิกที่นี่ (วันที่ 10 มีนาคม 2022, 11:00 น. ตามเวลาจีน | 10:00 น. ตามเวลากัมพูชา)
  • สำหรับการสัมมนาผ่านเว็บในภาษาเขมร โปรดคลิกที่นี่ (วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15:00 น. ตามเวลากัมพูชา)
  • สำหรับการสัมมนาผ่านเว็บในภาษาเวียดนาม โปรดคลิกที่นี่ (10 มีนาคม 2022, 11:00 น. ตามเวลาเวียดนาม)