Liên Minh Sản Xuất Bền Vững Mekong – Hội Thào Giới Thiệu Trực Tuyến Cho Các Nhà Cung Cấp Và Địa Điểm Sản Xuất

  • March 10, 2022
  • 11:00 sáng giờ Việt Nam

Liên minh do (ISC) phối hợp với ELEVATE và Viện Công nghệ Châu Á (AIT) thành lập, sử dụng cách tiếp cận theo định hướng thị trường để tăng cường sản xuất bền vững và cạnh tranh bằng cách thu hút sự tham gia của khu vực tư nhân, các lực lượng xúc tác thị trường, và đẩy mạnh các sáng kiến đổi mới trong khu vực sẽ làm tăng việc áp dụng các tiêu chuẩn về Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG)

Để hướng các nhà sản xuất áp dụng các tiêu chuẩn ESG ở Campuchia, Thái Lan và Việt Nam, chương trình sẽ hợp tác trực tiếp với các nhà máy, tận dụng sức mạnh của các thương hiệu để khuyến khích các cải tiến ESG, xây dựng năng lực cho các nhà sản xuất nhằm thực hiện các cải tiến đó và tăng khả năng tiếp cận tài chính

Hội thảo trực tuyến này sẽ giới thiệu các hoạt động nâng cao năng lực mà ELEVATE và ISC sẽ cung cấp cho các nhà cung cấp và địa điểm sản xuất trong hai năm tới. Nó sẽ giới thiệu các giải pháp về trách nhiệm xã hội và môi trường, tiến trình thực hiện và các nguồn lực cần thiết để tham gia vào chương trình này

Hội thảo sẽ giới thiệu ngắn gọn về Liên minh Sản xuất Bền vững Mekong, bao gồm:

  • Tại sao ESG lại phù hợp với khu vực sông Mekong?
  • Những hoạt động nâng cao năng lực về trách nhiệm xã hội và môi trường nào sẽ được cung cấp?
  • Tại sao bạn nên tham gia Liên Minh?

  • Đối với hội thảo trực tuyến bằng tiếng Anh, vui lòng nhấp vào đây (Ngày 10 tháng 3 năm 2022, 10:00 sáng giờ Hồng Kông)
  • Đối với hội thảo trực tuyến bằng tiếng Hoa, vui lòng nhấp vào đây (ngày 10 tháng 3 năm 2022, 11:00 sáng theo giờ Trung Quốc | 10:00 sáng theo giờ Campuchia)
  • Đối với hội thảo trực tuyến bằng tiếng Khme, vui lòng nhấp vào đây (ngày 10 tháng 3 năm 2022, 3:00 chiều theo giờ Campuchia)
  • Đối với hội thảo trực tuyến bằng tiếng Thái, vui lòng nhấp vào đây (ngày 10 tháng 3 năm 2022, 2:00 chiều theo giờ Thái Lan)